Projekto „Mokymų modulis pagal ES Nusikaltimų aukų direktyvą” ataskaita

4 rugsėjo, 2018

Ši ataskaita yra dalis Europos Sąjungos Teisingumo programos remiamo projekto, skirto Europos advokatų, prokurorų ir teisėjų mokymams apie nusikaltimų aukų poreikius ir teises, įtvirtintas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (toliau – Nusikaltimų aukų direktyva, Direktyva).

Šis projektas sustiprino teisininkų penkiose jurisdikcijose žinias apie nusikaltimų aukų teises, įtvirtintas Nusikaltimų aukų direktyvoje. Tai buvo pasiekta apmokant suinteresuotas šalis, vaidinančias esminį vaidmenį įgyvendinant Direktyvą.

Šios ataskaitos tikslas yra parodyti, kaip šis projektas buvo įgyvendintas, kad panašūs projektai galėtų būti išvystyti ir įgyvendinti kitose jurisdikcijose.

Projekto partneriai 

Apimant penkias ES jurisdikcijas, šiam projektui vadovavo Airijos Pilietinių laisvių taryba (svarbus Nusikaltimų aukų aljanso narys) kartu su partnerėmis organizacijomis: Airijos Advokatūra, Airijos Teisininkų Bendruomene, APAV (Portugalija), Žmogaus teisių stebėjimo institutu (Lietuva), Taikos institutu (Slovėnija), Vengrijos Teisingumo ministerija. Asocijuotos partnerės Platforma Tarptautiniam Bendradarviavimui dėl Nedokumentuotų Migrantų (PICUM) ir Parama Aukoms Europa (VSE) perteikė savo specifinę ekspertizę projekto partnerėms.

Projekto tikslas 

Pagrindins projekto tikslas buvo mokymų organizavimas atsižvelgiant į Direktyvos 25 straipsnio 3 dalį, nustatančią, jog, “deramai atsižvelgdamos į teisininkų nepriklausomumo principą, valstybės narės rekomenduoja už teisininkų mokymą atsakingiems subjektams rengti tiek bendro pobūdžio, tiek specialius mokymus siekiant didinti teisininkų informuotumą apie aukų poreikius.”

Mokymai, gairės ir gerųjų praktikų metodologijos kėlė sąmoningumą apie nusikaltimų aukų teises, įtvirtintas Nusikaltimų aukų direktyvoje. Šis projektas buvo įgyvendintas pasitelkiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis visose penkiose jurisdikcijose.

Atsisiųsti ataskaitos santrauką (lietuvių kalba).

Atsisiųsti visą ataskaitą (anglų kalba).

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Baudžiamojo teisingumo programos (2014-2020). Visa atsakomybė už ataskaitos turinį tenka jos autoriams ir jokiu būdu negali būti laikoma atspindinčia Europos Komisijos nuomonę.