Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui

4 gegužės, 2017

Projekto tikslas – sistemiškai keliant verslo, viešojo sektoriaus ir visuomenės išprusimą lygių galimybių srityje, mažinti diskriminaciją darbo rinkoje Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais.

Laikotarpis 2017 04 05 – 2020 04 05
Pareiškėjas (koordinatorius) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Partneriai Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lietuvos gėjų lyga
Projekto tikslai ir uždaviniai  

1. Kelti viešojo sektoriaus atstovų, verslo, visuomenės kompetenciją diskriminacijos mažinimo srityje.

Vykdant pirmąjį uždavinį, bus siekiama kelti viešojo sektoriaus, verslo, visuomeninių organizacijų atstovų išprusimą diskriminacijos mažinimo srityje. Veiklos įtrauks esamus ir būsimus darbo rinkos dalyvius, darbuotojų sąjungų atstovus, darbo ginčus nagrinėjančių institucijų atstovus, personalo specialistus, vadovaujančias pareigas įmonėse užimančius asmenis, darbdavius, darbdavių sąjungų, nevyriausybinio sektoriaus (toliau – NVO), dirbančio lygių galimybių ir žmogaus teisių apsaugos srityse, atstovus. Suinteresuoti asmenys turės galimybę gilinti žinias nuotolinio mokymosi kursų metu, įmonės galės įsidiegti lygybės planus į savo valdymo sistemą, NVO atstovai kels kompetenciją lėšų paieškos, advokacijos, komunikacijos srityje.

2. Užtikrinti informacijos prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms.

Lietuvai įgyvendinant JT Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimus dėl asmenų lygybės prieš įstatymą, informacijos prieinamumo užtikrinimas tampa būtina priemone, kadangi objektyviam asmens gebėjimų tam tikroje srityje įvertinimui būtina asmeniui pateikti informaciją jam suprantamu formatu bei gauti jo tikrąją valią įkūnijančius atsakymus į sprendimui priimti esminius klausimus. Kadangi viešosios informacijos prieinamumo visiems lengvai suprantama kalba standarto Lietuvoje nėra, bus surengtos diskusijos su informacijos vartotojais, vykdomosios valdžios atstovais, parengtos metodinės rekomendacijos, kaip sėkmingai perkelti standartą į viešąsias paslaugas teikiančių institucijų sistemą, standartas pristatomas mokymų metu, bus išleistas informacinis leidinys su rekomendacijomis standarto įgyvendinimui.

3. Kelti visuomenės sąmoningumo lygį diskriminacijos mažinimo srityje.

Trečiojo uždavinio veiklos susikoncentruos į Lietuvos regionus. Projekto metu bus surengti informaciniai renginiai bent 700 asmenų, kurie apims teatralizuotus renginius, parodą, fotokonkursą, diskusijas regionuose. Taip pat vietinėje ir regioninėje spaudoje bus publikuojami straipsniai įvairovės ir nediskriminavimo temomis. Visuomenės sąmoningumas šioje srityje taip pat bus keliamas ir nacionaliniu lygiu. Ši kampanija susidės iš dviejų dalių: 1. Visuomenė informuojama apie problemą, 2. Suteikiami įrankiai, kaip spręsti su diskriminacija susijusias problemas. Šios veiklos daugiausiai bus nukreiptos į plačiąją visuomenę, taigi reginiai bus atviri ir dalyviai neskaičiuojami, tačiau specialūs renginiai bus surengti bent 180 asmenų.

 

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“.

 

Projekto ataskaita