Europos Tarybos Komitetas prieš kankinimą (CPT) paskelbė 2021 m. vizito Lietuvoje ataskaitą

6 kovo, 2023

Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT) paskelbė 2021 m. gruodžio mėn. periodinio vizito Lietuvoje ataskaitą ir Lietuvos valdžios institucijų atsakymą.

Vizito metu Komitetas apsilankė regioninėse policijos nuovadose, areštinėse Vilniuje ir Kaune, Marijampolės, Pravieniškių ir Alytaus kalėjimuose, trijuose užsieniečių registracijos centruose ir Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje. Delegacija išnagrinėjo policijos ir įkalinimo įstaigose laikomų asmenų gydymo ir laikymo sąlygas, taip pat užsieniečių registracijos centruose laikomų asmenų padėtį. Delegacija taip pat apžvelgė priverčiamųjų medicinos priemonių naudojimą ir teisines garantijas, teikiamas priverstinai hospitalizuotiems pacientams civilinės psichiatrijos kontekste.

Jokių kaltinimų dėl netinkamo policijos elgesio ir patenkinamos sulaikymo sąlygos

CPT delegacija negirdėjo jokių kaltinimų dėl netinkamo policijos pareigūnų elgesio su sulaikytais asmenimis – dauguma apklaustų asmenų teigė, kad policija su jais elgėsi tinkamai. Dauguma sulaikytų asmenų, su kuriais delegacija susitiko, patvirtino, kad jie galėjo pasinaudoti teise pranešti apie sulaikymą ir naudotis advokato paslaugomis nuo pat laisvės atėmimo pradžios.

Materialinės sulaikymo sąlygos aplankytuose regioniniuose policijos komisariatuose buvo patenkinamos, o Vilniaus ir Kauno areštinėse – labai geros. Marijampolės ir Pravieniškių kalėjimuose delegacija beveik negavo pranešimų apie darbuotojų netinkamą fizinį elgesį su kaliniais. Tačiau Alytaus kalėjime padėtis buvo labai skirtinga ir kelianti susirūpinimą. Čia gauta nemažai patikimų kaltinimų, įskaitant kaltinimus dėl smūgių kumščiais ir lazdomis bei spardymo. Kalbant apie užsieniečių sulaikymą, trijuose aplankytuose užsieniečių registracijos centruose delegacija negavo jokių įtarimų dėl netinkamo fizinio elgesio.

Kalbant apie suvaržymo priemonių naudojimą Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, CPT pastebėjo, kad pagerėjo tiek reglamentavimo sistema, tiek praktika. Išliekantys trūkumai, be kita ko, yra mechaninio suvaržymo priemonių naudojimo stebėsenos trūkumas ir sistemingų pokalbių su pacientais po tokių priemonių taikymo nebuvimas.

Nors aplankytuose kalėjimuose iš esmės buvo užtikrinta galimybė gauti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros komandoms vis dar trūko išteklių. Didelį susirūpinimą kėlė galimybė gauti specializuotą sveikatos priežiūrą, daugiausia dėl ženkliai sumažėjusių kalėjimų ligoninių pajėgumų.

CPT ragina Lietuvos valdžios institucijas modernizuoti kalėjimus ir kovoti su smurtu tarp kalinių

Komitetas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad iki šiol neįgyvendinti ilgai laukti planai pastatyti keletą naujų kalėjimų, ir paragino Lietuvos valdžios institucijas imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų gerokai paspartintas kalėjimų modernizavimo procesas, ypač jų pertvarkymas į kamerų tipo patalpas. Komitetas taip pat su dideliu susirūpinimu pastebi, kad nepadaryta jokios reikšmingos pažangos mažinant smurto tarp kalinių mastą, kurį CPT ne kartą kritikavo ankstesnių vizitų metu. Per 2021 m. vizitą CPT delegacija vėl gavo daug patikimų įtarimų dėl smurto tarp kalinių, įskaitant mušimą ir seksualinio pobūdžio smurtą, taip pat turto atėmimą, psichologinę prievartą ir spaudimą atlikti naujus nusikaltimus.

Lietuvos valdžios institucijų pastangos buvo nepakankamos

Remdamasis 2021 m. vizito pastebėjimais, Komitetas padarė išvadą, kad pastangos spręsti šias giliai įsišaknijusias problemas iki šiol buvo neveiksmingos ir padėtis išliko nepriimtina. Dėl šios priežasties CPT nusprendė pradėti Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą.

Komitetas taip pat rekomendavo geriau informuoti sulaikytus užsienio piliečius apie jiems taikomą teisinę sistemą ir imtis priemonių, kad jiems būtų sudarytos geresnės sąlygos gauti vertimą, teisinę pagalbą ir teikti skundus.

Savo atsakyme Lietuvos valdžios institucijos nurodė priemones, kurių imtasi arba planuojama imtis siekiant įgyvendinti ataskaitoje pateiktas Komiteto rekomendacijas, įskaitant tolimesnį įkalinimo įstaigų modernizavimą, naujausius Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus, smurto prevencijos priemonių integravimą įkalinimo įstaigose ir kt.

Skaitykite pilnos apimties CPT ataskaitą

Skaitykite Lietuvos Vyriausybės atsakymą