ŽTSI direktorius susitiko su Seimo pirmininke

4 kovo, 2021

Susitikimo su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen metu ŽTSI direktorius Dainius Pūras pristatė Seimo pirmininkei svarbiausias mūsų organizacijos veiklos kryptis ir pasidalino įžvalgomis apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.

Nors Lietuvoje įsitvirtino demokratija, teisės ir įstatymų viršenybė bei esama laimėjimų žmogaus teisių srityje, vis dar  išlieka nemažai iššūkių ir neatliktų namų darbų, ypač – ginant ir puoselėjant kiekvieno žmogaus pamatines teises ir laisves.

ŽTSI kas dveji metai publikuoja Žmogaus teisių apžvalgą, su kuria susipažinus, galima „diagnozuoti” svarbiausias ŽT problemas. Seimo vaidmuo sprendžiant šias problemas yra didžiulis – tiek įstatymų leidyboje, tiek parlamentinėje kontrolėje.

Vis dar neleistinai daug Lietuvoje yra įvairiausių smurto apraiškų ir diskriminacijos įvairiais pagrindais – tiek de jure, tiek de facto. Pilietinė visuomenė džiaugiasi, kad šiame Seime yra žymiai daugiau supratimo ir politinės valios žmogaus teises grąžinti į viešosios politikos centrą iš paribių, kur, deja, jos buvo ilgam atsidūrusios. Dainius Pūras patikino Seimo pirmininkę, kad šio Seimo ir jo vadovybės ryžtas imtis būtinų ir per ilgai atidėliotų sprendimų žmogaus teisių srityje turi didelę paramą nevyriausybinių organizacijų tarpe ir Lietuvos visuomenėje.

Visuotinių žmogaus teisių principai turi būti pilnai įgyvendinti – ir įstatymų, ir kasdienio visuomenės gyvenimo bei  bendravimo tarp piliečių ir valdžios institucijų lygyje. Ir ne tik todėl, kad Lietuvos Respublika įsipareigojo kaip Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Europos Tarybos narė. Dar ir todėl, kad į gerovės valstybę, sveiką visuomenę ir gerą kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę yra tik vienas kelias – įtvirtinant pagarbą kiekvieno žmogaus teisėms ir orumui.

Tenka apgailestauti, kad ne tik kai kuriose kaimyninėse valstybėse, bet ir pačioje Lietuvoje yra nemažai jėgų, kurios bando suklaidinti Lietuvos žmones, esą visuotinių žmogaus teisių principais grįstuose JT, ES ir ET dokumentuose yra grėsmių visuomenei, šeimai, vaikams. Remiamasi sąmokslo teorijomis ir alternatyviomis „tradicinių vertybių“ darbotvarkėmis, ties kurių sklaida daug metų dirba, ieškodamos sąjungininkų kovoje prieš „vakarų vertybes“ ,  tokios valstybės kaip Kinija ir Rusija.

ŽTSI  nuolat vykdo, informuodamas visuomenę ir valdžios institucijas, žmogaus teisių stebėseną Lietuvoje. Praeitais metais publikuota Žmogaus teisių Apžvalga už 2018-2019 metus, su kuria ŽTSI direktorius supažindino Seimo pirmininkę. Dabar ŽTSI pradeda rengti naują apžvalgą.

ŽTSI tikisi, kad Lietuvai pavyks tapti JT Žmogaus teisių Tarybos nare 2022-2024 metų kadencijai ir kad  šioje svarbioje Taryboje Lietuva kartu su kitomis ES  narėmis valstybėmis imsis lyderystės apginant ŽT visame pasaulyje ir puoselėjant geriausia, ką žmonija yra pasiekusi – pagarbą kiekvieno žmogaus teisėms, neišskiriant nei vienos grupės.

Svarbi pokalbio dalis buvo skirta  žmogaus teisėms sveikatos apsaugos srityje. Vienas iš ŽTSI prioritetų yra teisė į sveikatą, ir ypač teisė į psichikos sveikatą, o šioje srityje Lietuvai gyvybiškai būtinas yra sisteminio lygmens proveržis. Jau vien tai, kad Lietuvoje iki šiol 6000 žmonių su psichosocialine ir intelekto negalia gyvena izoliuoti nuo visuomenės  uždarose  nuolatinės globos įstaigose, yra įrodymas, kad šioje srityje esminės reformos nevyksta. Todėl skubiai turime imtis namų darbų, modernizuojant psichikos sveikatos priežiūros sistemos tinklą.  ŽTSI koordinuoja Koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ veiklą, o šios Koalicijos ekspertai  pasirengę bendradarbiauti su Seimu, Vyriausybe, ministerijomis, savivaldybėmis, kad prasidėtų ilgai lauktos permainos psichikos sveikatos srityje.

Šiame Seime dauguma politinių jėgų atstovauja toms pačioms vertybėms, kokioms atstovauja ne tik ŽTSI, ne tik Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK), bet ir nuolat gausėjantis besikeičiančios Lietuvos visuomenės narių skaičius. Todėl turime gerą progą susitelkę pasiekti, kad Lietuvoje būtų apginti ir stiprinami pagalbos kiekvieno žmogaus teisėms principai ir kad Lietuva lygiuotųsi į tas valstybes, kurios pasiekė aukštą gerovės lygį todėl, kad kasdien rūpinasi kiekvieno žmogaus teisėmis.

Visais aptartais klausimais ŽTSI direktoriaus ir Seimo pirmininkės pozicijos sutapo. Susitarta tęsti bendradarbiavimą svarbiausiais Lietuvai žmogaus teisių apsaugos ir stiprinimo klausimais.

Susitikimas organizuotas vykdant Aktyvių piliečių fondo remiamą projektą „Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą“.