Pateikėme pasiūlymus SADM plėtros programų projektams

9 balandžio, 2021

Pateikėme pastabas bei pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms Socialinės sutelkties (solidarumo) ir Šeimos politikos stiprinimo plėtros programų projektams. Šiomis programomis siekiama apibendrinti iki šiol galiojusias nacionalines programas bei veiksmų planus įvairiose socialinės apsaugos ir žmogaus teisių srityse.

Pastabose atkreipėme dėmesį į tris aktualias sritis: pagalbą nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims, smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įveiką bei atsaką į smurtą prieš vaikus.

Šių metų sausį buvo priimtas Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas, tačiau plėtros programos projektuose trūksta šį įstatymą įgyvendinančių priemonių. Šiuo metu Lietuvoje specializuota kompleksinė pagalba teikiama artimųjų smurto, prekybos žmonėmis ir nusikaltimų prieš vaikus aukoms, tačiau nuo kitų nusikaltimų nukentėjusiems asmenims tokia pagalba kol kas neprieinama. Šiai pagalbai teikti pagrindą suteikia naujai priimtas įstatymas, tačiau ŽTSI vertinimu, įstatymo įgyvendinimą turėtų lydėti ir strategiškai suplanuotos programinės priemonės, užtikrinančios informacijos ir pagalbos prieinamumą visiems nukentėjusiems, turintiems tokios pagalbos poreikį.

Pasiūlymuose taip pat atkreipėme dėmesį, kad plėtros programose numatytų priemonių, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir atsakui į tokį smurtą, nepakanka, siekiant užtikrinti visapusišką, įvairias institucijas įtraukiantį atsaką į smurtą artimoje aplinkoje ir smurtą prieš moteris. Tad rekomendavome neapsiriboti tik plėtros programose numatytomis paskiromis priemonėmis ir tęsti Smurto artimoje aplinkoje ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims veiksmų planą, numatant jame papildomas priemones, skirtas smurto prieš moteris ir seksualinio smurto įveikai.

Smurto prieš vaikus prevencijos ir atsako į smurtą prieš vaikus srityje atkreipėme Ministerijos dėmesį, kad Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas dar 2013 m. yra rekomendavęs Lietuvai parengti visapusišką nacionalinę strategiją smurto prieš vaikus prevencijai ir atsakui į tokį smurtą. 2011-2015 m. Lietuvoje galiojo Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa, tačiau šiai programai pasibaigus nauja nebuvo patvirtinta. Įvairios su atsaku į smurtą prieš vaikus susijusios priemonės buvo numatytos kituose programiniuose dokumentuose, kuriuos, manytina, turėtų pakeisti Šeimos politikos stiprinimo plėtros programa. Tačiau pastarojoje tėra numatyta viena tikslinė smurto prieš vaikus įveikos priemonė – užtikrinti kokybišką vaiko teisių apsaugos sistemos plėtrą, įgyvendinant inovatyvius sprendimus.

Nors programoje yra numatyta įvairių finansinių, šeimos stiprinimo, lyčių lygybės skatinimo priemonių, kurios galėtų prisidėti prie smurto prieš vaikus prevencijos, tačiau programoje trūksta smurto prieš vaikus įveikos kaip vieno iš prioritetų, ir konkretesnių, tikslinių, strategiškai suplanuotų priemonių, apimančių tiek prevenciją, tiek intervenciją, tiek ir pagalbos teikimą nukentėjusiems vaikams.

Tad rekomendavome SADM neapsiriboti plėtros programa ir joje numatyta priemone, bet išskiriant smurto prieš vaikus prevenciją ir atsaką į smurtą prieš vaikus kaip aiškų valstybės prioritetą, atnaujinti Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programą, įtraukiančią įvairias institucijas bei keliančią strateginius ir ambicingus tikslus smurto prieš vaikus įveikos srityje.

Atsisiųsti pasiūlymus.

Viešųjų konsultacijų dėl Šeimos politikos stiprinimo plėtros programos rezultatai

Viešųjų konsultacijų dėl Sutelkties plėtros programos rezultatai

Pasiūlymai pateikti vykdant Aktyvių piliečių fondo remiamą projektą „Tvari parama žmogaus teisėms per advokaciją ir švietimą“.