JT: Lietuvai vis dar reikia patobulėti žmonių su negalia teisių srityje

2 gegužės, 2023

2023 m. balandžio pabaigoje Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių komitetas (UN CRPD) paskelbė klausimų sąrašą, parengtą pagal Lietuvos antrąją ir trečiąją periodines ataskaitas. Buvo atkreiptas dėmesys į tokias problemas, kaip teisėkūros procesų iššūkiai ir pasiekimai, siekiant suderinti Lietuvos teisės aktus su Konvencijos įsipareigojimais ir žmogaus teisių modelį negalios srityje; dabartinį negalios vertinimo sistemos pajėgumą tenkinti individualius poreikius bei būdus, kuriais žmonių su negalia organizacijos įtraukiamos į sistemos tobulinimo projektą; priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad negalios sampratos skirtingose apskrityse ir savivaldybėse būtų nuoseklios ir nesudarytų sąlygų nevienodai naudotis teisėmis ir paslaugomis visoje šalyje; priemones, kuriomis skatinamas universalus prekių, paslaugų, įrangos ir įrenginių dizainas, kad jais galėtų naudotis visi žmonės, ir užtikrinama, kad paslaugas teiktų ir finansuotų valstybė.

JT Žmonių su negalia teisių komitetas taip pat domėjosi priemonėmis, kurių imtasi siekiant užtikrinti žmonių su negalia organizacijų galimybes gauti nacionalinį ir tarptautinį finansavimą, kad būtų plėtojamas jų advokacinis vaidmuo, daugiausia dėmesio skiriant kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms su negalia ir pilietinės visuomenės organizacijoms, taip pat turimais ištekliais, skirtais užtikrinti, kad nevyriausybinių organizacijų tarybos nacionaliniu ir savivaldybių lygmenimis užtikrintų žmonių su negalia organizacijų, įskaitant moterų, patiriančių negalią organizacijas, dalyvavimą ir konsultacijas su jomis, ir būdais, kuriais nevyriausybinių organizacijų tarybos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas įgyvendino prieinamas konsultavimosi su visais žmonėmis su negalia metodikas ir mechanizmus.

Tarp kitų išskirtų probleminių klausimų buvo: susikertanti ir daugialypė diskriminacija; klaidingi įsitikinimai ir stereotipai apie žmones, patiriančius negalia, ypač dažnai pasitaikantys žiniasklaidoje; prieinamumas ir universalus dizainas; prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių su negalia identifikavimas ir tinkamo būsto bei jiems skirtų paslaugų užtikrinimas; žmonių su negalia globa ir teisinis veiksnumas; gebėjimas gyventi savarankiškai ir būti įtrauktiems į bendruomenę; lėta deinstitucionalizacija; įtraukiojo švietimo strategijos priėmimas; žmonių su negalia, ypač moterų su negalia, užimtumo lygis; sportui skirtų erdvių ir kultūrinio gyvenimo vietų prieinamumas bei kt.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) kartu su nevyriausybine organizacija Psichikos sveikatos perspektyvos (PSP) pateikė rašytines pastabas JT Žmonių su negalia teisių komiteto pasirengimo 17-ajai sesijai darbo grupei dėl Lietuvos antrosios ir trečiosios bendros ataskaitos pagal JT Žmonių su negalia teisių konvenciją. Šioje ataskaitoje buvo pateikta analizė ir rekomendacijos dėl žmonių su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo; lygybės ir nediskriminavimo; prieinamumo; lygybės prieš įstatymą ir teisnumo; teisės į laisvę ir asmens saugumą; teisės į laisvę nuo smurto; savarankiško gyvenimo ir integracijos į bendruomenę; įtraukiojo švietimo; darbo ir užimtumo; Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos.

Pilną klausimų sąrašą (anglų kalba) galite rasti čia.