MĖTA ADUTAVIČIŪTĖ

Mėta Adutavičiūtė yra ŽTSI advokacijos vadovė. Mėta Adutavičiūtė baigė VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą bei žmogaus teisių teisės magistro studijas Lesterio Universitete Jungtinėje Karalystėje. Prieš prisijungdama prie ŽTSI, teikė teisines konsultacijas prieglobsčio prašytojams ne pelno organizacijoje „Refugee and Migrant Justice“, vėliau dirbo nepriklausoma tyrėja.

Žmogaus teisių stebėjimo institute Mėta Adutavičiūtė specializuojasi nusikaltimų aukų teisių, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, vaiko teisių, informacijos laisvės srityse; yra parengusi studijų ir ataskaitų teisės gauti informaciją, lyčių lygybės, smurto artimoje aplinkoje aukų teisių, vaiko teisių įgyvendinimo klausimais.

NATALIJA BITIUKOVA

Natalija Bitiukova yra ŽTSI direktoriaus pavaduotoja teisės klausimais. Natalija Bitiukova yra baigusi teisės studijas Mykolo Romerio Universitete bei Žmogaus teisių ir Europos Sąjungos teisės magistro studijas Centriniame Europos Universitete Budapešte.

Natalija Bitiukova yra dirbusi teisininke tarptautinėje NVO „Open Society Justice Initiative“ Budapešte, kur gilinosi į baudžiamosios teisės ir informacijos teisės sritis. Taip pat ji stažavosi organizacijoje „PILnet Budapest“, kur dirbo teisinės etikos klausimais.

Natalija Bitiukova yra saviraiškos laisvės ir susirinkimų laisvės, privataus gyvenimo ir duomenų apsaugos, diskriminacijos klausimų, nusikaltimo aukų ir kitų žmogaus teisių klausimų ekspertė.

VILMA GABRIELIŪTĖ

Vilma Gabrieliūtė – edukologė, mokymų vedėja, žmogaus teisių aktyvistė, VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ direktorė, portalo „Įvairi šeima“ (www.ivairiseima.lt) iniciatorė.

Vilma Gabrieliūtė rengia mokymų programas ir veda interaktyvius seminarus specialistams bei tėvams apie daugialypę diskriminaciją, lytiškumą, moterų įgalinimą, žmogaus teises, socialinę integraciją, seksualumą, lygias galimybes.

Lektorė naudoja patyriminės, žaidimų, refleksyviosios pedagogikos metodus, skatina dalyvių kritinį mąstymą, ragina ieškoti naujų sprendimo būdų, plėsti savo mąstymo ir elgesio galimybes, atpažįstant savo asmenines nuostatas, stereotipus ir stiprinant socialines kompetencijas.

Vilma Gabrieliūtė prisideda prie lygių galimybių politikos ikimokykliniame ugdyme, kuria įvairovės valdymo politikos darbo vietoje iniciatyvas, rengia lytiškumo ugdymo programas pedagogams, tėvams ir paaugliams bei aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, atstovaujant pažeidžiamų grupių teises bei vykdydama sąmoningumo didinimo kampanijas.

JŪRATĖ GUZEVIČIŪTĖ

Jūratė Guzevičiūtė yra Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisės programų vadovė, atsakinga už tyrimus ir strateginį bylinėjimąsi. Jūratės Guzevičiūtės ekspertizės sritys apima diskriminacijos klausimus, lygių galimybių įgyvendinimą, priekabiavimą darbe, rasistinius ir neapykantos nusikaltimus, asmenų su negalia teisių įgyvendinimą, neveiksnumo reformą Lietuvoje, prekybos žmonėmis aukų teisių apsaugą, smurto artimoje aplinkoje nusikaltimus, ir kt.

Jūratė Guzevičiūtė yra baigus Teisės fakultetą Vilniaus Universitete ir Tarptautinės viešosios teisės magistro studijas (LL.M.) Leideno Universitete Olandijoje. Prieš pradėdama dirbti Žmogaus teisių stebėjimo institute, Jūratė Guzevičiūtė stažavosi Tarptautiniame baudžiamajame tribunole buvusiai Jugoslavijai Hagoje bei Europos Komisijos Humanitarinės Pagalbos direktorate Briuselyje.

KAROLIS LIUTKEVIČIUS

Karolis Liutkevičius yra Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisininkas, organizacijoje dirbantis nuo 2011 m. liepos mėnesio. Karolis Liutkevičius yra įgijęs teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete.

Pagrindinės Karolio ekspertinės veiklos sritys – žmogaus teisių apsauga baudžiamajame procese bei teisė į privatų gyvenimą ir duomenų apsauga. Karolis Liutkevičius yra atlikęs daug išsamių suėmimo taikymo ir žmogaus teisių apsaugos baudžiamajame procese tyrimų, turi patirties dalyvaujant bylose dėl neteisėto suėmimo taikymo ir kaip ekspertas Europos arešto orderio bylose dėl asmens perdavimo bei laisvės atėmimo sąlygų Lietuvoje.

HENRIKAS MICKEVIČIUS

Henrikas Mickevičius – teisininkas, žmogaus teisių ekspertas, Žmogaus teisių stebėjimo instituto steigėjas ir vyriausiasis patarėjas. Nuo 2015 m. Henrikas Mickevičius yra Jungtinių Tautų Pagrobimų ir priverstinių dingimų darbo grupės narys.

Henrikas Mickevičius yra teisės į teisingą teismą, susirinkimų, žodžio laisvės, kankinimų draudimo ekspertas. Žmogaus teisių klausimais Henrikas Mickevičius reguliariai rengia bei veda seminarus Gruzijos, Rusijos, Baltarusijos, Serbijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Moldovos teisėjams, prokurorams, advokatams ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, dalyvauja kituose tarptautiniuose projektuose.

Šiuo metu Henrikas Mickevičius dėsto kaip vizituojantis Emory Universiteto Teisės mokyklos (JAV) profesorius. 2013 m. dekano kvietimu dėstė Duke’o universiteto teisės mokykloje (JAV). Henrikas yra baigęs teisės studijas (LL.M.) Dickinson teisės mokykloje (Pensilvanija, JAV) ir Džordžo Vašingtono universitete (Vašingtonas, JAV), vėliau atlikęs praktiką Jungtinių Tautų Žmogaus teisių centre Niujorke, bei Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre.

DAINIUS PŪRAS

Dainius Pūras – vaikų ir paauglių psichiatras, Vilniaus universiteto profesorius, dėstantis vaikų psichiatriją ir visuomenės psichikos sveikatą. 2014 m. Dainius Pūras tapo Jungtinių Tautų specialiuoju pranešėju dėl paramos visuotinei teisei į aukščiausius siektinus fizinės ir protinės sveikatos standartus.

Dainius Pūras yra suaugusiųjų ir vaikų psichikos sveikatos, psichikos sveikatos politikos, suaugusiųjų ir vaikų santykių, prievartos ir savižudybių prevencijos, vaikų ir suaugusiųjų su psichikos ir proto negalia integracijos klausimų ekspertas.

Dainius Pūras – Vaiko raidos centro idėjos autorius, ženkliai prisidėjęs prie Centro įsteigimo ir modernių veikimo principų Centre įdiegimo.

2007-2011 m. Dainius Pūras buvo Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys, ne kartą konsultavęs UNICEF ir kitas tarptautines organizacijas žmogaus teisių, vaikų teisių, psichikos sveikatos, neįgaliųjų teisių klausimais.

Ekspertinės paslaugos

Mokymai