hrmi-youtube
LT

Pasiūlymai Susirinkimų įstatymo tobulinimui

2011 / 06 / 07 Žymos:

Šiandien Žmogaus teisių stebėjimo institutas pateikė pasiūlymus šiuo metu Seime svarstomam Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui.

Susirinkimų įstatymas sukuria būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą taikių susirinkimų laisvę, taip pat nustato šios laisvės užtikrinimo sąlygas, taikių susirinkimų organizavimo tvarką bei organizatorių, savivaldos ir teisėsaugos institucijų teises ir pareigas.

„Dabar galiojančio LR Susirinkimų įstatymo pakeitimo projekto rengimą paskatino dažni savivaldybės administracijos pareigūnų sprendimai atsisakant derinti susirinkimų organizavimo vietą ir laiką, pažeidžiant žmogaus teises ir laisves, bei žmogaus teises į gerą viešąjį administravimą. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierės Virginijos Pilipavičienės atliktas tyrimas akivaizdžiai parodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnai neatlieka pareigos tarnauti žmonėms, o jų veikla pažeidžia piliečių konstitucines teises rinktis į taikius susirinkimus, priimant sprendimus dėl susirinkimų organizavimo,“- aiškinamajame rašte teigia Projekto rengėjai.

ŽTSI yra dėkingas Projekto rengėjams už pastangas tobulinant pamatinės žmogaus laisvės – laisvės organizuoti ir dalyvauti taikiuose susirinkimuose – užtikrinimo teisinį reguliavimą. Pateiktoje pastabų suvestinėje yra siūloma atsisakyti siauro subjektų, kurie gali būti susirinkimų organizatoriais ir dalyviais, sąrašo; sumažinti amžiaus ribą, nuo kurios asmuo galėtų būti renginio organizatoriumi; užtikrinti, kad priemonės, kuriomis susirinkimų laisvė yra ribojama, būtų proporcingos ir taikomos atsižvelgiant į protingumo principą; keisti susirinkimo laiko, vietos ir formos derinimo proceso tvarką bei kt.

Su Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo pakeitimo projektu galite susipažinti čia.

Su ŽTSI pateiktais pasiūlymais galite susipažinti čia.