hrmi-youtube
LT

ŽTSI etikos principai

Šiais principais vadovaujamės ŽTSI valdyme ir visoje organizacijos veikloje.

Atsakomybė

Sąžiningumas ir patikimumas yra mūsų pamatinės vertybės. Gerbiame įsipareigojimus partneriams, interesantams, klientams ir bendruomenei. Vykdydami bet kokią veiklą, griežtai laikomės įstatymų bei kitų teisės aktų.

Priimdami sprendimus, visuomet vadovaujamės gerais ketinimais, etikos ir racionalumo principais, savo sąžine ir sveika nuovoka. Puoselėjame pasitikėjimo aplinką, kurioje atvirai ir drąsiai kalbamės bei kartu ieškome geriausių sprendimų.

Lygios galimybės

Lygios galimybės, nediskriminavimas ir pagarbos kultūra yra neatskiriama mūsų etikos dalis.

Niekas iš mūsų darbuotojų, partnerių, klientų ir interesantų negali būti diskriminuojamas/a dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais.

Niekas iš mūsų darbuotojų, partnerių, klientų ir interesantų negali būti žeminamas/a, menkinamas/a, įžeidinėjamas/a, iš jos/jo negali būti tyčiojamasi, prie jos/jo negali būti priekabiaujama, ji/jis negali būti įkalbinėjamas/a, šantažuojama/as, manipuliuojama/as ar kitaip verčiama/as daryti tai, kas prieštarauja įstatymams, jos/jo sąžinei ar šiame dokumente įtvirtintiems principams.

Žmogaus teisių stebėjimo institute jokios formos prievarta netoleruojama. Apie tokius atvejus pranešama tiesioginei/iam vadovei/ui ir/arba steigėjams, o šis/šie privalo nedelsiant imtis priemonių ištirti atvejį, užtikrinti nukentėjusiai/am saugią aplinką darbo vietoje bei pritaikyti pažeidėjui/ai sankcijas.

Lyčių lygybė

Rūpinamės, kad lyčių lygybės principas būtų nuosekliai užtikrinamas praktikoje. Siekiame lyčių balanso ŽTSI valdyme, mūsų organizuojamuose renginiuose ir viešojoje komunikacijoje.

Viešumas, skaidrumas, efektyvumas ir atskaitingumas

Savo veikloje vadovaujamės skaidrumo ir efektyvaus valdymo principais. Siekiame, kad kuo daugiau su institutu susijusios informacijos, nepaminant organizacijos interesų, būtų skelbiama ir prieinama viešai. Šis principas galioja tiek mūsų projektinėms veikloms, tiek finansinei informacijai. Veiklos ataskaitos ir informacija apie organizacijos pajamas skelbiama viešai ŽTSI svetainėje.

Organizacijos valdyme griežtai vadovaujamės teisėtumo, skaidrumo, efektyvumo ir atskaitingumo principais. Visos finansų ir kitų resursų valdymo operacijos, planavimas, apskaita, atsiskaitymas rėmėjams vykdomi vadovaujantis šiais principais.

Jeigu į mus besikreipiantiems asmenims negalime padėti, visada stengiamės juos nukreipti į tinkamą valstybės instituciją ar organizaciją.

Privatumo ir asmens duomenų apsauga

Asmens duomenis tvarkome (renkame, kaupiame ir analizuojame) vadovaudamiesi šiais principais:

Kai tvarkome duomenis automatiniu būdu, apie tai aiškiai informuojame privatumo nuostatose bei apie tokį tvarkymą pranešame Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Saugumas ir sveika aplinka

Čia dirbantiems žmonėms ŽTSI nėra tik darbo vieta – tai ir idėjų, savirealizacijos, kūrybos vieta. Čia gimsta mintys ir iniciatyvos, kaip pagerinti žmonių gyvenimą ir sustiprinti jų teisių apsaugą. Sveika ir saugi aplinka būtina tiek darbuotojams/oms, tiek ŽTSI kaip organizacijai – kad vystytųsi ir būtų sėkmingai įgyvendinamos mūsų idėjos ir iniciatyvos.

Todėl kiekvienai/am darbuotojui/ai ŽTSI užtikrinamos saugios ir sveikos sąlygos darbui. Rūpinamės ne tik fizine sveikata, bet ir vieni kitų psichologine gerove.

Saugome ir savo aplinką. Taupome elektrą ir vandenį, stengiamės kuo dažniau rinktis aplinkai nekenksmingą keliavimo būdą, pirmenybę teikiame elektroninei komunikacijai.

Partnerystė

Mums svarbu, kad geri tikslai suvienytų gerus žmones. Tik kurdami/os glaudžias bendruomenes ir veikdami/os kartu galime pasiekti pokyčių, apie kuriuos svajojame po vieną. Todėl bendradarbiavimas ir partnerystė yra pamatinė mūsų vertybė ir viena iš svarbiausių veiklos krypčių.

Kurdami/os partnerystes vadovaujamės visais aukščiau įvardintais etikos principais.

Bendradarbiaujame su: